NARVESEN MOBILĀS LOJALITĀTES APLIKĀCIJAS PROGRAMMAS NOTEIKUMI

1. DEFINĪCIJU SKAIDROJUMI, LIETOJAMIE JĒDZINI UN FORMULĒJUMI

1.1. NARVESEN – SIA “NARVESEN BALTIJA”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, Latvija.

1.2. Programma – “NARVESEN LOJALITĀTE” lojalitātes programma, kuru NARVESEN piedāvā saviem klientiem.

1.3. Noteikumi – šis dokuments. Noteikumi nosaka tiesības, pienākumus un citus noteikumus, kas saistīti ar Programmu.1.4. Dalībnieks – Narvesen klients, kas piedalās Programmā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.4. Aplikācija – Dalībniekiem izsniegtā virtuālā aplikācija, kas nodrošina dalību Programmā un Programmas sniegto priekšrocību izmantošanu.

1.5. Programmas mājaslapa – Narvesen tīmekļa vietne, kas veltīta Programmai un atrodas tīmekļa adresē www.narvesen.lv/lojalitate

1.6. Profils – Dalībnieka konts Programmas aplikācijā.

1.7. Mobilā aplikācija – bezmaksas mobilā lietotne NarvesenLV, kas izveidota, lai piedāvātu klientiem bonusus un izdevīgus piedāvājumus. Aplikācija pieejama aplikāciju lejupielādes platformās kā App Store un Google play store.

1.8. Partneris – Narvesen sadarbības partneris, kurš Programmas ietvaros sadarbojas ar Narvesen un piedāvā Dalībniekiem dažādas priekšrocības.

1.9. Privātuma Politika – informācija par Dalībnieka personas datu apstrādi. Privātuma politika pieejama Programmas mājaslapā.

1.10. Programmas dalībnieks – Narvesen pircējs, kurš piedalās Narvesen lojalitātē un ir veicis veiksmīgu reģistrāciju.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie Noteikumi veido līgumu starp Narvesen un Dalībnieku par personalizētiem piedāvājumiem, bonusiem, loterijām un citām priekšrocībām, kuras Narvesen apņemas sniegt Dalībniekam, un Dalībniekam ir tiesības saņemt saskaņā ar šiem Noteikumiem.

2.2. Šie Noteikumi un nosacījumi veido līgumu, kas ir atsevišķs no citiem darījumiem, kas var būt noslēgti starp Narvesen un Dalībnieku, ieskaitot, bet ne tikai, Dalībnieka pirkumus Narvesen veikalos un kioskos.

2.3. Šie Noteikumi nosaka galvenās pušu tiesības un pienākumus, un citus saistītus noteikumus. Uzsākot dalību Programmā, Narvesen klients noslēdz līgumu ar Narvesen saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pirms dalības uzsākšanas Programmā, Narvesen klients tiek iepazīstināts ar Noteikumiem, Dalībniekam ir brīva izvēle tiem piekrist vai nepiekrist.

2.4. Lai gan saskaņā ar šiem Noteikumiem Dalībniekam tiek sniegtas vairākas priekšrocības, galvenā priekšrocība ir “Personalizētie piedāvājumi, dalība loterijās kā arī citi bonusi”. Tādēļ šo Noteikumu būtība un galvenais mērķis ir to nodrošināšana Dalībniekam.

2.5. Lai varētu izpildīt šos Noteikumus, Narvesen ir nepieciešams profilēt Dalībnieku, t. i., automatizētā veidā apstrādāt Dalībnieka personas datus un izmantot tos, lai izvērtētu noteiktus personiskus aspektus, kas saistīti ar Dalībnieku, kā turpmāk noteikts šajos Noteikumos un Privātuma politikā.

2.6. Narvesen ir tiesības gan mainīt šos Noteikumus, gan arī pilnībā vai daļēji pārtraukt Programmu. Narvesen paziņos par izmaiņām vai Programmas pārtraukšanu Programmas mājaslapā, un (vai) tirdzniecības vietā, un (vai) Mobilajā aplikācijā un (vai) e-pasta formā katram Dalībniekam.

2.7. Privātuma politika veido neatņemamu šo Noteikumu daļu un par to Narvesen klients tiek informēts pirms dalības uzsākšanas Programmā. Dalībnieka dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu šo Noteikumu izpildi. Uzsākot dalību Programmā, Dalībnieks apliecina, ka viņš/viņa ir iepazinies/-usies ar Privātuma politiku.

3. PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

Narvesen sniedz Programmas Dalībniekam šādas priekšrocības:

3.1. Personalizētie piedāvājumi Kas tie ir? Personalizētie piedāvājumi un personalizētie ieteikumi ir galvenā Programmas priekšrocība. Personalizētie piedāvājumi ir galvenais iemesls šīs Programmas pastāvēšanai. Personalizētie piedāvājumi ir individualizēti piedāvājumi, kas pieejami Dalībniekam balstoties uz viņa/viņas sniegtajiem datiem un kurus Narvesen iegūst no Dalībnieka uzvedības (piemēram, pirkumu vēsture, vietas, kur tika izmantota lojalitāte utt.). Personalizēto piedāvājumu ietvaros Dalībniekam tiek piedāvāta atlaide konkrētai precei vai preču grupai. Ar Personalizētajiem ieteikumiem Dalībniekam tiek atgādināts un piedāvāts izmantot citas pieejamās Programmas priekšrocības. Kā tie darbojas? Personalizēto piedāvājumu personalizēto ieteikumu biežumu nosaka Narvesen. Piedāvājums var laiku pa laikam mainīties. Piemēram, personalizētie piedāvājumi var mainīties katru mēnesi un var būt derīgi tikai uz vienu dienu. Aktuālos personalizētos piedāvājumus un personalizētos ieteikumus Dalībnieks var apskatīties aplikācijā.

Ja Dalībnieks vēlas, viņš/viņa var saņemt informāciju par Personalizētiem piedāvājumiem un personalizētiem ieteikumiem e-pastā. Tādā gadījumā Dalībniekam ir jāizsaka vēlme saņemt aktuālos piedāvājumus e-pastā savā Profilā aplikācijā.

3.2. Speciālas spēles un loterijas Laiku pa laikam, Narvesen speciāli priekš klientiem, kas piedalās Programmā, organizē dažādas spēles un loterijas. Informācija par pašreizējām spēlēm un loterijām pieejama Narvesen mājaslapā.

3.3. Citas priekšrocības. Dalībnieks var izmantot citas Programmas priekšrocības, kuras pieejamas laiku pa laikam. Informācija par papildu priekšrocībām ir pieejama Programmas mājaslapā, aplikācijā.

4. DALĪBA PROGRAMMĀ

4.1. Reģistrācija Programmā var piedalīties tikai fiziskas personas, kuras ir sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Lai uzsāktu dalību Programmā, Narvesen klientam vispirms ir jālejupielādē NarvesenLV aplikācija. Dalībniekam jāreģistrējas aplikācijā aizpildot nepieciešamo informāciju un obligātos laukus, lai varētu izmantot visas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos. Visu saistīto informāciju par Dalībnieka personas datu apstrādi var izlasīt Privātuma politikā. Tikai pēc veiksmīgas reģistrācijas Dalībnieks varēs pilnībā izmantot visas Programmas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos.

4.2. Izmaiņas datos, kas norādīti reģistrācijas laikā Dalībnieks var patstāvīgi izmainīt datus, kas norādīti Kartes reģistrācijas brīdī. To var izdarīt savā Profilā mobilajā aplikācijā.

4.3. Mobilā aplikācija Dalībnieks var piekļūt Programmas piedāvātajai funkcionalitātei un priekšrocībām Mobilajā aplikācijā, ja Dalībniekam ir savs Profils. Mobilā aplikācija ir izstrādāta, lai padarītu katru dienu mazliet vienkāršāku, piedāvājot labāku lietotāja pieredzi Narvesen. Nākotnē Dalībniekam būs iespēja apskatīt labākās attiecīgās iknedēļas atlaides, uzkrāt bonusus par pirkumiem un piedalīties loterijās. Mobilā aplikācija attīstīsies arī turpmāk. Attīstība būs nepārtraukts process. Tādējādi tiks uzlabota pieredze un tiks attīstītas jaunas funkcijas, kamēr vismazāk izmantotās funkcijas varētu tikt noņemtas.

4.4. Dalības pārtraukšana Programmā Dalībnieks var pārtraukt dalību Programmā uzrakstot iesniegumu brīvā formā vai zvanot uz Narvesen info centru. Tiklīdz pārliecināsies par Dalībnieka identitāti, Dalībnieka aplikācija tiks pilnībā bloķēta, un visi ar Dalībnieku saistītie dati tiks dzēsti vai anonimizēti, kā arī mobilajā aplikācijā sadaļā Mans profils.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

Papildus pušu tiesībām un pienākumiem, kas norādīti citās šo Noteikumu sadaļās, Pusēm ir arī šādas tiesības un pienākumi:

5.1. Narvesen:

a. nodrošinās Programmas darbību atbilstoši šajos Noteikumos norādītajam; b. sniegs Dalībniekam priekšrocības saskaņā ar šiem Noteikumiem; c. ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus; d. ievēros visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, izpildot savus uzdevumus, kas noteikti šajos Noteikumos. e. ir tiesības izslēgt Dalībnieku no Programmas, ja Dalībnieks pārkāpj Programmas lietošanas nosacījumus.

5.2. Dalībnieks:

a. sniegs tikai pareizus un precīzus datus, kā arī nekavējoties atjaunos informāciju, ja tā mainās vai ir konstatētas kādas neprecizitātes; b. izmantojot jebkādus un visus kanālus, objektus un tiesības, kas tiek paredzētas šajos Noteikumiem, ievēros likuma prasības un nepārkāps citu fizisku un juridisku personu tiesības; c. visos gadījumos rīkosies godprātīgi; d. ļaunprātīgi neizmantos nevienu no priekšrocībām, kuras viņam /viņai tiek piedāvātas Programmas ietvaros.

6. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

Šie Noteikumi tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts tiesību aktiem. Jebkādi un visi strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem vai Programmu tiks risināti pārrunu veidā. Ja vienošanās nav panākta, tad strīdi tiks izskatīti tiesā saskaņā ar kārtību, kas noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde atzīst kādu šo Noteikumu sadaļu par pilnībā vai daļēji nepamatotu vai neizpildāmu, tad citas šo Noteikumu sadaļas paliek spēkā esošas un saistošas.

Narvesen lojalitātes programmas privātuma politika

SIA “NARVESEN BALTIJA”, reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk arī “Narvesen”, vai “mēs”), kā personas datu apstrādes pārzinis, veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt Jūsu personas datu privātumu. Informāciju par pārzini un saziņas iespējām ar to aicinām skatīt šīs politikas 7.punktā. Narvesen veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – “Regula”), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti. Mums ir svarīgi informēt Jūs par Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot iespēju Jums paredzēt personas datu nodošanas Narvesen sekas.

1. KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjekts), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz Jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz e-pasta adresi) identificēt. Tas nozīmē, ka personas dati var būt dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, profila attēli, personiskās vēlmes un iepirkšanās paradumi, lietotāja radīts saturs, finanšu informācija un dzīvesveida informācija. Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

2. UZ KO ATTIECAS ŠĪ POLITIKA

Šī privātuma politika attiecas uz šādu Narvesen veikto personas datu apstrādi:

1) apstrādi, kura tiek veikta, saņemot un izpildot fiziskas personas pieteikumu dalībai Narvesen lojalitātes programmā (turpmāk – Lojalitātes programma), lejuplādējot Lojalitātes programmas aplikāciju;

2)apstrādi, kura tiek veikta, saņemot un izpildot fiziskas personas pieprasījumu personalizētiem Narvesen piedāvājumiem uz personas norādītu e-pasta adresi vai telefona numuru.

3) apstrādi, kura tiek veikta, saņemot un izpildot fiziskas personas pieprasījumu tuvākā Narvesen veikala norādei, personai iesniedzot GPS lokācijas vietas piekļuvi.

Narvesen mājaslapas privātuma politika un sīkdatņu izmantošanas politika, kur sniegta informācija par Narvesen veikto personas datu apstrādi citos gadījumos, ir pieejama šeit: Privātuma politika Sīkdatņu politika

Šajā politikā noteiktajos gadījumos, kad pārzinis Jūsu personas datu apstrādei ir cita persona, piemēram, sociālo tīklu uzturētājs, tad informāciju par šo cita pārziņa veikto personas datu apstrādi Jums ir iespēja iegūt pie attiecīgā pārziņa, piemēram, attiecīgā sociālā tīkla privātuma politikā.

3. NARVESEN VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES APJOMS, NOLŪKS, PAMATOJUMS UN ILGUMS

3.1.PIETEIKUMS DALĪBAI LOJALITĀTES PROGRAMMĀ Kāda veida Jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Lai piedalītos Lojalitātes programmā, Jūs mums nododat šādus savus personas datus:

  • e-pasta adrese un/vai telefona numuru.

Ja Jūs izvēlaties veikt reģistrāciju Lojalitātes programmai, izmantojot Facebook kontu, Narvesen saņem tikai Jūsu Facebook norādīto vārdu un uzvārdu, un informāciju par to, ka Jums ir Facebook konts. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja Jūs, reģistrējoties dalībai Lojalitātes programmā, izmantojat sociālos tīklus, piemēram, Facebook profilu, šādai personas datu saņemšanai no sociālajiem tīkliem tiek piemērota arī attiecīgā sociālā tīkla privātuma politika, kas ir pieejama konkrētā sociālā tīkla vietnē. Sociālo tīklu uzturētāji, Jūsu personas datus saņemot un nododot, tos apstrādā kā neatkarīgi pārziņi. Ar sociālo tīklu starpniecību nodoto/saņemto personas datu apjomu Jūs varat koriģēt savā sociālo tīklu kontā, saskaņā ar sociālo tīklu privātuma politiku.

Kāds ir tiesiskais pamats un nolūks šai personas datu apstrādei? Personas datus Narvesen iegūst, kad Jūs esat reģistrējušies dalībai Lojalitātes programmā, esat piekrituši Lojalitātes programmas noteikumiem un šai privātuma politikai. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kas tiek veikta, saņemot un izpildot Jūsu pieteikumu dalībai Lojalitātes programmai, ir Jūsu piekrišana, kas tiek sniegta, reģistrējoties dalībai Lojalitātes programmā. Personas datu apstrādes nolūks ir nodrošināt Jūsu iespēju piedalīties Narvesen izveidotajā Lojalitātes programmā, lai saņemtu naudas uzkrājumu no Jūsu pirkumiem, saņemtu personalizētus piedāvājumus tikai Lojalitātes

programmas dalībniekiem, iespēju piedalīties loterijās un citās mārketinga aktivitātēs. Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus, ieteikumus un citas Lojalitātes programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mēs pēc vispārīga principa vai ar īpašu algoritmu palīdzību analizējam Jūsu sniegtos personas datus, un datus mēs iegūstam, pamatojoties uz Jūsu rīcību (piemēram, Jūsu pirkuma darījumi). Mūsu veiktās darbības nerada Jums nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi. Ja reģistrācijai Lojalitātes programmā izmantojat savu sociālo tīkli profilu, piemēram, Facebook, tad Jūsu personas datu saņemšana no un nodošana sociālā tīkla uzturētājam notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu attiecīgā sociālā tīkla privātuma politikai un lietošanas noteikumiem un savā sociālā tīkla profilā veiktajiem iestatījumiem. Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka sniegtie personas dati ir precīzi un ka esat sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Narvesen. Ja tiek konstatēts, ka Narvesen ir saņēmis citu personu personas datus, tie tiek dzēsti. Gadījumā, ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu apstrādāti iepriekš norādītajiem mērķiem vai kādam no mērķiem, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot pieprasījumu par piekrišanas atsaukšanu uz e-pasta adresi info@narvesen.lv.

Cik ilgi tiks glabāti personas dati? Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi Jūs vēlēsieties piedalīties Lojalitātes programmā vai kamēr Jūs nebūsiet atsaucis piekrišanu šai personas datu apstrādei.

Piekrišanas atsaukšanas gadījumā personas dati, kuri tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tiek dzēsti.

3.2. PIEPRASĪJUMS PERSONALIZĒTIEM NARVESEN PIEDĀVĀJUMIEM

Kāda veida Jūsu personas datus mēs apstrādājam?

Lai izpildītu Jūsu pieprasījumu personalizētu Narvesen piedāvājumu saņemšanai, mums ir nepieciešami šādi Jūsu personas dati:

  • dzimums;
  • dzimšanas dienas datums gadījumos, kad persona vēlas saņemt apsveikumu dzimšanas dienā;
  • vārds, ja gadījumos, kad persona vēlas saņemt apsveikumu vārda dienā. Jūsu e-pasta adresi un/vai telefona numuru Narvesen iegūst tad, kad tiek saņemts Jūsu pieteikums dalībai Narvesen Lojalitātes programmā ar nosacījumu, ka esat atzīmējuši, ka piekrītat personalizētu Narvesen piedāvājumu saņemšanai.

Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Narvesen Jūsu e-pasta adresi un/vai telefona numuru, dzimumu, dzimšanas dienas datumu un vārdu, lai mēs izpildītu Jūsu pieprasījumu saņemt personalizētus Narvesen piedāvājumus.

Kāds ir tiesiskais pamats un nolūks šai personas datu apstrādei? Tiesiskais pamats šai personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana. Personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku, pamatojoties uz personas pieprasījumu, informēt personu uz tās norādīto e-pasta adresi un/vai telefona numuru par Narvesen piedāvātajiem personalizētiem pakalpojumiem un personalizētiem piedāvājumiem, kā arī akcijām, jaunumiem un loterijām. Jums ir tiesības piedalīties Lojalitātes programmā, nedodot piekrišanu personalizētu Narvesen piedāvājumu saņemšanai. Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus, ieteikumus un citas Lojalitātes programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mēs pēc vispārīga principa vai ar īpašu algoritmu palīdzību analizējam Jūsu sniegtos personas datus, un datus mēs iegūstam, pamatojoties uz Jūsu rīcību (piemēram, Jūsu pirkuma darījumi). Mūsu veiktās darbības nerada Jums nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi. Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka sniegtie personas dati ir precīzi un ka esat sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Narvesen – Jums ir tiesības norādīt tikai savu e-pasta adresi un/vai telefona numuru.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei: — nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@narvesen.lv — sekojot katrā Jums nosūtītajā personalizētu Narvesen piedāvājumu e-pastā un/vai SMS norādītajām atrakstīšanās instrukcijām. Cik ilgi tiks glabāti personas dati? Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties saņemt personalizētus Narvesen piedāvājumus vai kamēr Jūs nebūsiet lūdzis pārtraukt personalizētu Narvesen piedāvājumu nosūtīšanu uz Jūsu e-pasta adresi vai telefona numuru.

3.3. PIEPRASĪJUMS TUVĀKĀ NARVESEN VEIKALA NORĀDEI

Kāda veida Jūsu personas datus mēs apstrādājam? Lai izpildītu Jūsu pieprasījumu Jums tuvākā Narvesen veikala norādei, mums ir nepieciešami šādi Jūsu personas dati:

  • GPS lokācijas vietas piekļuve. Jūsu sniegtā piekrišana ir brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz Jūsu vēlmi sniegt Narvesen Jūsu GPS lokācijas vietas piekļuvi, lai mēs izpildītu Jūsu pieprasījumu norādīt Jums tuvāko Narvesen veikalu.

Kāds ir tiesiskais pamats un nolūks šai personas datu apstrādei? Tiesiskais pamats šai personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana. Personas datu apstrāde tiek veikta ar nolūku, pamatojoties uz personas pieprasījumu vienmēr norādīt Jums tuvāko Narvesen veikalu. Jums ir tiesības piedalīties Lojalitātes programmā, nedodot piekrišanu tuvākā Narvesen veikala norādei. Šīs personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai netiek pieņemti pilnībā automatizēti individuāli lēmumi, tostarp netiek veikta profilēšana, kas Jums varētu radīt tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs. Iesniedzot savus personas datus, Jūs apliecināt, ka sniegtie personas dati ir precīzi un ka esat sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu. Citu personu personas datus ir aizliegts nosūtīt Narvesen – Jums ir tiesības norādīt tikai savu e-pasta adresi un/vai telefona numuru.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei: — nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@narvesen.lv — sekojot katrā Jums nosūtītajā personalizētu Narvesen piedāvājumu e-pastā un/vai SMS norādītajām atrakstīšanās instrukcijām.

Cik ilgi tiks glabāti personas dati?

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi vēlēsieties saņemt Jums tuvākā Narvesen veikala norādīšanu vai kamēr Jūs nebūsiet lūdzis pārtraukt Jums tuvākā Narvesen veikala norādīšanu.

4. KĀ NARVESEN AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un nodrošinātu to drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam Narvesen personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no to darba vai sadarbības līguma. Narvesen veic darbinieku apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli.

5. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pantu, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi: — Iegūt papildu informāciju par Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt Narvesen rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju; — Lūgt labot Jūsu personas datus (ja konstatējat, ka Narvesen rīcībā esošā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Narvesen tos labot); — Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei); — Lūgt Jūsu personas datu dzēšanu;

— Lūgt ierobežot personas datu apstrādi (Narvesen rīcībā esošo Jūsu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē); — Lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju mašīnlasāmā formātā); — Iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar Narvesen leģitīmajām interesēm. Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, Narvesen ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja Narvesen norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie Narvesen ar pieprasījumu nosūtot to uz e-pasta adresi: info@narvesen.lv vai nosūtot vēstuli uz Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, Latvija, to adresējot SIA “NARVESEN BALTIJA”.

6. IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti Narvesen pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, tiešā mārketinga sūtījumu nodrošinātājiem, sociālajiem tīkliem, kurus Jūs izmantojat, lai pieteiktos Lojalitātes programmai, aģentūrām, kuras ir atbildīgas par Lojalitātes programmas organizēšanu. Šādu pakalpojumu sniedzēju loma, izņemot sociālos tīklus, Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs, un Narvesen kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. Narvesen izmanto pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes un drošības standartiem. Personas dati sociālajiem tīkliem tiek nodoti un/vai no tiem saņemti Jūsu lēmuma, izmantot savu sociālā tīkla profilu, lai reģistrētos dalībai Lojalitātes programmai, rezultātā. Šajā gadījumā sociālo tīklu uzturētāji Jūsu personas datu apstrādei būs pārzinis, Jūsu personas datu apstrādi veicot attiecīgā sociāla tīkla privātuma politikā noteiktajā apjomā un veidā. Likumā noteiktos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti arī citām personām, piemēram, pamatojoties uz valsts iestāžu pieprasījumu, ja tas nepieciešams konkrētas pārbaudes, uzraudzības pasākuma ietvaros.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Šajā politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “NARVESEN BALTIJA” , reģ.Nr.40003365783, juridiskā adrese: Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, Latvija.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo politiku vai par Narvesen veikto Jūsu personas datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, papildus informāciju Jūs varat saņemt, rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@narvesen.lv vai nosūtot pieprasījumu uz Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, Latvija, to adresējot SIA “NARVESEN BALTIJA”.

8. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Latvijas Republikas Datu valsts Inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar Narvesen, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e- pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).